Úvod Živnostenské podnikání cizinců v ČR

Živnostenské podnikání cizinců v ČR

  • Co je živnost?
  • Druhy živností
  • Kde získat živnostenské oprávnění?
  • Jednotný registrační formulář

 

Co je živnost?

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.  Není jí tedy jednorázová práce, ani činnost, která není provozována za účelem zisku, či práce vykonávané na základě pracovněprávního vztahu .Provozovat živnost lze pouze na základě živnostenského oprávnění.

Pokud vás bude zaměstnavatel nutit, abyste si vyřídili živnostenské oprávnění a abyste formálně vystupovali jako samostatní podnikatelé, přestože pro něj budete fakticky vykonávat běžné činnosti jako zaměstnanci, jde o nelegální obcházení zákona (tzv. švarcsystém)!

Živnostenské podnikání je upraveno tzv. živnostenským zákonem. Jeho aktuální znění najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, do jehož působnosti podnikání patří.

 

Druhy živností

Živnosti se rozlišují na ohlašovací a koncesované.

 

Ohlašovací živnosti

Ohlašovací živnost postačí ohlásit živnostenskému úřadu a hned můžete podnikat. V rámci ohlašovacích živností ještě rozlišujeme:

  • Živnost volnou – je třeba splnit pouze všeobecné podmínky pro provozování živnosti (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost), není třeba prokazovat odbornou ani jinou způsobilost. Jde o činnosti jako např. výroba a oprava obuvi, ubytovací služby či fotografické služby, u kterých není potřeba žádná odborná způsobilost. Úplný výpis živností volných naleznete v příloze č. 4  živnostenského zákona.
  • Živnost řemeslnou – jde o řemesla, u kterých je vyžadována odborná způsobilost. Jejich úplný seznam je obsažen v příloze č. 1 živnostenského zákona. Je to např. řeznictví a uzenářství, pekařství a cukrářství, zámečnictví, zednictví, kadeřnictví a další.
  • Živnost vázanou – jedná se o činnosti jako např. provozování autoškoly, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, činnost účetních poradců a jiné, u kterých je vyžadována odborná způsobilost. Úplný seznam naleznete v příloze č. 2 živnostenského zákona.

 

Koncesované živnosti

Jde o ty živnosti, které velmi často zároveň požadují povolení věcně příslušného úřadu, může být také vyžadována odborná způsobilost (a případně i určitá délka praxe) a na podnikatele jsou kladeny i další požadavky, jako například bezúhonnost všech osob vykonávajících činnost aj. Úplný seznam je obsažen v příloze č. 3 živnostenského zákona. Jedná se např. o silniční motorovou dopravu nákladní, provozování cestovní kanceláře, ostrahu majetku a osob a jiné.

 

Kde získat živnostenské oprávnění?

Ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi můžete osobně u kteréhokoliv živnostenského odboru při úřadech městských částí hlavního města Prahy. Tyto živnostenské odbory naleznete také pod názvem Centrální registrační místa (CRM), protože jediným formulářem provedete vedle vlastního oznámení živnosti také daňovou registraci, oznámení České správě sociálního zabezpečení, úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. Vše můžete také provést  poštou či elektronicky. Ohlásit živnost můžete i prostřednictvím Czech POINTu.

Kontakty na jednotlivé živnostenské úřady naleznete zde.

 

Jednotný registrační formulář

Nejjednodušší je začít tím, že vyplníte tzv. jednotný registrační formulář, který můžete využít pro více registrací a ohlášení, které budete potřebovat. Můžete tedy naráz vyřídit zahájení živnosti, registraci k dani z příjmů a oznámení zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Lze provést i registraci k DPH, silniční dani nebo dani z příjmů za vaše zaměstnance.

Živnostenský úřad vydává podnikateli tzv. živnostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění můžete také vyřídit prostřednictvím Jednotného kontaktního místa.