Úvod Novinky Nový plán integrace a inkluze

Nový plán integrace a inkluze

Evropská komise představila na konci listopadu v Bruselu nový Akční plán integrace a inkluze pro období 2021–2027.

Akční plán uvádí, že inkluzivita a otevřenost jsou jádrem způsobu života evropské společnosti, integrace do ní je proto právem i povinností všech obyvatel Evropy. Integrace je zde chápána jako sociální investice, která bude výhodná jak pro obyvatele Evropy s migrační minulostí, tak pro evropskou společnost, která může z plného využití potenciálu těchto lidí významně ekonomicky benefitovat. Integrace je zároveň pojímána jako oboustranný proces, v němž evropská společnost aktivně vytváří podmínky pro plnohodnotný život migrantů, kteří se na oplátku přizpůsobují právům a povinnostem platným v zemích svého nového domova.

V Evropské unii v současnosti žije zhruba 34 milionů osob (cca 8 % obyvatel EU), kteří se narodili v takzvaných „třetích zemích“. Čtvrtina z nich je vysoce kvalifikovaná, navzdory tomu 40 % z nich vykonává práci, která je hluboko pod jejich kvalifikačními předpoklady. Pandemie COVID-19 ukázala, že zhruba 13 % klíčových pracovníků (např. osob pracujících v odvětví zdravotní péče, v potravinářství a v dalších základních službách, jako je péče o děti či seniory, a kritických pracovníků veřejných služeb) se narodilo mimo EU. Přestože lidé s migrační minulostí hrají klíčovou roli v ekonomice a společnosti zemí EU, nadále zde čelí diskriminaci a bariérám v přístupu ke vzdělání, práci, lékařské péči a bydlení. Právě těmto sektorům věnuje Akční plán největší pozornost – definuje oblasti podpory, specifikuje klíčové mechanismy řešení a vymezuje zdroje pro jejich financování.

Dokument vychází z úspěšného akčního plánu z roku 2016 a zaměřuje se na shodné oblasti integrace. Rozšiřuje však jeho záběr – vedle občanů ze třetích zemí  zahrnuje též občany EU s migračním původem.

 

Oblasti podpory

Oblast vzdělání:

Z evropských fondů bude podporováno inkluzivní vzdělávání od raného věku až po střední školu, zjednodušení uznání zahraniční kvalifikace a permanentní poskytování jazykových kurzů.

Oblast zaměstnání:

Podporována budou opatření, která zvýší šance, že migranti (především ženy) najdou zaměstnání, v němž budou plně využity jejich schopnosti a které jim pomůže plně rozvinout a uplatnit vlastní potenciál. Evropská komise bude spolupracovat se sociálními partnery a ostatními relevantními aktéry v oblasti integrace na trhu práce, podpory podnikání a zjednodušení uznání a hodnocení dovedností cizinců.

 

Oblast zdravotní péče:

Podporována bude dostupnost lékařské péče včetně péče o mentální zdraví pro osoby s migračním původem. Klíčové je zajištění informovanosti migrantů o právech v oblasti péče o zdraví. Akční plán rovněž počítá s podporou řešení specifických problémů žen-migrantek (zejména v průběhu těhotenství a poté) a zdůrazňuje význam sdílení dobré praxe mezi zeměmi Unie.

 

Oblast bydlení:

Prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu Plus (ESF +), Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a nástroje pro podporu veřejných a soukromých investic InvestEU bude podporován přístup migrantů k adekvátnímu a dostupnému bydlení. Podporována bude též výměna zkušeností s bojem proti segregaci a diskriminaci na trhu s bydlením na místní a regionální úrovni.

Více informací naleznete na webových stránkách www.migraceonline.cz

 

zdroj: www.migraceonline.cz