Úvod Novinky Žadatelé o nostrifikaci z Ukrajiny

Žadatelé o nostrifikaci z Ukrajiny

Držitelé dočasné ochrany jsou i nadále osvobozeni od zákonem stanoveného poplatku spojeného s podáním žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (nostrifikaci). Nostrifikace je proces, na základě kterého dojde k uznání rovnocennosti dosaženého zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského) se vzděláním v České republice.

Pro účel osvobození od nostrifikačního poplatku žadatel k žádosti doloží doklad o udělené dočasné ochraně (doporučuje se doložit prostou kopii opatřenou vlastnoručním podpisem žadatele s uvedením data pořízení kopie).

Toto osvobození od poplatku platí pro žádosti podané do dne 31. sprna 2024.

 

Diplomy z Ukrajiny vydané do roku 2000

Pro úplnost dodáváme, že držitel diplomu z Ukrajiny, který byl vydaný výhradně v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 včetně, nemusí svůj diplom nostrifikovat.  V roce 1972 byl podepsán „Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik“. Díky tomuto protokolu jsou diplomy automaticky bez řízení o nostrifikaci rovnocenné s diplomy českými.